اختلال شخصیت نمایشی (HISTRIONIC PERSONALITY)

اختلال شخصیت نمایشی (HISTRIONIC PERSONALITY)

برای این بیماران «دنیا تماما صحنه نمایش است»

ادامه مطلب...

از تنها ماندن نترس

از تنها ماندن نترس

من تو را دوست دارم، اما تو او را دوست می داری و او دیگری را و دیگری دیگری را ... و شاید این تنها دلیل تنهایی همه ماست ...

ادامه مطلب...