لیست مقالات

ردیف عنوان دسته بندی تاریخ
1 از تنها ماندن نترس روانشناسی ۱۳۹۳/۰۸/۹
2 اختلال شخصیت نمایشی (HISTRIONIC PERSONALITY) روانشناسی ۱۳۹۳/۰۸/۹
3 اختلالات تجزیه ای (Dissociative disorders ) روانشناسی ۱۳۹۳/۰۸/۱۰
4 انحرافات جنسی یا پارافیلیا (paraphilia) روانشناسی ۱۳۹۳/۰۸/۱۰
5 سندروم کوواد یا بارداری مردان (Couvade syndrome) روانشناسی ۱۳۹۳/۰۸/۱۰
6 سادیسم (SADISM) روانشناسی ۱۳۹۳/۰۸/۱۰
7 مازوخیزم (آزارخواهی جنسی) (Masochism) روانشناسی ۱۳۹۳/۰۸/۱۰
8 کودکان طرد شده (Feral Children) روانشناسی ۱۳۹۳/۰۸/۱۰
9 جشن طلاق (DIVORCE PARTY) روانشناسی ۱۳۹۳/۰۸/۱۰
10 استرس یا تنیدگی روانشناسی ۱۳۹۳/۰۸/۱۱
11 خودکشی(suicide) روانشناسی ۱۳۹۳/۰۸/۱۵
12 سفر به دور دنیا با برادران امیدوار فیلم درمانی ۱۳۹۳/۰۸/۱۶
13 سفر به دور دنیا با برادران امیدوار فیلم درمانی ۱۳۹۳/۰۸/۱۶
14 سفر به دور دنیا با برادران امیدوار فیلم درمانی ۱۳۹۳/۰۸/۱۶
15 سفر به دور دنیا با برادران امیدوار فیلم درمانی ۱۳۹۳/۰۸/۱۶
16 سفر به دور دنیا با برادران امیدوار فیلم درمانی ۱۳۹۳/۰۸/۱۶
17 سفر به دور دنیا با برادران امیدوار فیلم درمانی ۱۳۹۳/۰۸/۱۶
18 سفر به دور دنیا با برادران امیدوار فیلم درمانی ۱۳۹۳/۰۸/۱۶
19 فیلم فهرست شیندلر و معنی درمانی (logotherapy) فیلم درمانی ۱۳۹۳/۰۸/۱۶
20 اختلال شخصیت نمایشی و فیلم بر باد رفته فیلم درمانی ۱۳۹۳/۰۸/۱۶
21 کودک و جنگ و فیلم باشو غریبه کوچک داروخانه فیلم ۱۳۹۳/۰۸/۱۶
22 اختلال هویت تجزیه ای و فیلم سی بل داروخانه فیلم ۱۳۹۳/۰۸/۱۶
23 اسکیزوفرنی (Schizophrenia) روانشناسی ۱۳۹۳/۰۸/۱۷
24 بیماری روانی (mental disorder) فیلم درمانی ۱۳۹۳/۰۸/۱۹
25 اسکیزوفرنی نوع پارانوید ( paranoid schizophrenia) و فیلم یک ذهن زیبا فیلم درمانی ۱۳۹۳/۰۸/۱۹
26 اسکیزوفرنی نوع کاتاتونی (Catatonic Schizophrenia) و فیلم بیدارشدگان فیلم درمانی ۱۳۹۳/۰۸/۱۹
27 اسکیزوفرنی نوع هبفرن (Disorganized Schizophrenia) و فیلم درخشش فیلم درمانی ۱۳۹۳/۰۸/۱۹
28 خودکشی و فیلم “ دریای درون “ فیلم درمانی ۱۳۹۳/۰۸/۱۹
29 امید به زندگی و فیلم زندگي زيباست (Life Is Beautiful) داروخانه فیلم ۱۳۹۳/۰۸/۲۰
30 انحراف جنسی فیتیشیزم (FITISHISM) داروخانه فیلم ۱۳۹۳/۰۸/۲۱
31 مازوخیزم (آزارخواهی جنسی) (Masochism) داروخانه فیلم ۱۳۹۳/۰۸/۲۱
32 اختلال شخصیت مرزی (Borderline Personality Disorder) و فیلم جذابیت مرگبار فیلم درمانی ۱۳۹۳/۰۸/۲۴
33 اختلال شخصیت ضد اجتماعی (Anti Social Personality) و فیلم تنگه وحشت فیلم درمانی ۱۳۹۳/۰۸/۲۴
34 سندرم دان یا منگولیزم (Down Syndrome) و فيلم روز هشتم فیلم درمانی ۱۳۹۳/۰۸/۲۶
35 اختلال وسواس فکری عملی (Obsessive Compulsive Disorder) و فیلم بهتر از این نمیشه (as good as it gets) فیلم درمانی ۱۳۹۳/۰۸/۲۶
36 اختلالات کنترل تکانه (Impulse Control Disorders) با تاکید بر جنون آتش‌افروزی (pyromania) فیلم درمانی ۱۳۹۳/۰۸/۲۶
37 اختلالات کنترل تکانه (Impulse Control Disorders) با ناکید بر اختلال انفجاری متناوب (Intermittent Explosive Disoder) فیلم درمانی ۱۳۹۳/۰۸/۲۷
38 اختلال جنسی پیر دوستی (Gerontophilia) و فیلم شام آخر فیلم درمانی ۱۳۹۳/۰۸/۲۸
39 مقدمه فیلم درمانی (Movie Therapy) قسمت اول فیلم درمانی ۱۳۹۳/۰۸/۳۰
40 مقدمه فیلم درمانی (Movie Therapy) قسمت دوم فیلم درمانی ۱۳۹۳/۰۸/۳۰
41 اریک فروم (Erich Fromm) و تئوری گریز از آزادی (Escape from Freedom) فیلم درمانی ۱۳۹۳/۰۹/۵
42 هراس یا فوبیا (phobia) فیلم درمانی ۱۳۹۳/۰۹/۸
43 سندرم ژیل دولاتوره (Tourette syndrome) فیلم درمانی ۱۳۹۳/۱۰/۲
44 فیلم: راه خانه (The Road Home) و موضوع عشق فیلم درمانی ۱۳۹۳/۱۰/۸
45 فیلم تایتانیک و استمداد زن ایرانی فیلم درمانی ۱۳۹۳/۱۱/۹
46 ختلال هذیانی "اروتومانیا" (Erotomania) فیلم درمانی ۱۳۹۷/۰۲/۴